Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних стратегічних цілей :

  • активізація банківського кредитування розвитку економіки, забезпечення доступності кредитів для сектору реального виробництва, формування адекватної вітчизняним умовам системи управління кредитними ризиками, запровадження Національним банком ефективної монетарної політики і політики банківського регулювання, посилення захисту прав кредиторів, позичальників та інвесторів;
  • розбудова банківської системи як комплексу рівноправних, різних за розмірами, спеціалізацією і бізнес-моделями банків, які є фінансово здоровими, конкурентоспроможними, стабільними, спрямованими на кредитування підприємств реального сектору та інноваційний розвиток;
  • вдосконалення банківського регулювання шляхом поступової, адаптованої до вітчизняних умов, інтеграції банківської нормативно-правової системи з європейською: наближення правил регулювання банківського капіталу до стандартів Базель III, створення прозорої системи і чітких критеріїв віднесення банків до категорії неплатоспроможних, удосконалення процедури санації, реорганізації та ліквідації банків;
  • підвищення довіри економічних суб'єктів до банківської системи і розширення можливостей та джерел залучення коштів до неї, створення механізмів та інструментів довгострокового фінансування економіки;
  • розв'язання питання проблемних кредитів у банківській системі шляхом вдосконалення законодавчої бази для реструктуризації боргів;
  • реорганізація банківської системи шляхом зменшення частки державної власності у банківському секторі, підвищення якості корпоративного управління у банках та зміцнення їх конкурентоспроможності;
  • подолання системної корупції та підвищення якості корпоративного управління в державних банках; вдосконалення їхньої спеціалізації, зокрема на стимулюванні високотехнологічного експорту.

Для досягнення означених цілей необхідна реалізація наступної системи заходів.


3 Підтримано1 Поправок