Ціль органічне поєднання і взаємодоповнюваність цілей та інструментарію боргової, грошово-кредитної та бюджетної політики, координація діяльності Міністерства фінансів, Державного казначейства і Національного банку.

У даний час зосередження функцій з управління державним боргом у Міністерстві фінансів сприяє становленню належного ступеню взаємодії бюджетно-податкової і боргової політики держави. Проте заходи боргової та бюджетної політики Уряду відносно грошово-кредитної і валютної політики НБУ не завжди є взаємоузгодженими і скоординованими__. Недостанім ступенем ефективності і позитивної взаємодії характеризуються також операції Держказначейства з управління балансом єдиного казначейського рахунку та операції з регулювання грошово-кредитної системи Національним банком. Негативним аспектом при цьому є те, що експансійна чи короткозора бюджетно-податкова та/або грошово-кредитна політики можуть призводити до некерованого нарощування боргового навантаження і формування ризикової структури боргу, що згодом може стати драйвером фінансової кризи.

Для досягнення окресленої цілі та блокування потенційно небезпечних ефектів розрізненості слід впровадити наступні заходи :


0 Підтримано0 Поправок