Учасник спільної розробки

Москаленко Олександра Миколаївна

Москаленко Олександра Миколаївна

0 Рівень підтримки пропозицій користувача1 Пропозиція

Всі пропозиції учасника

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

Модель соціально-орієнтованої ринкової економіки України повинна виходити із врахування національної специфіки. Соціально-орієнтована ринкова економіка - це така економічна та суспільна система, що забезпечує високу ефективність і цивілізовані принципи функціонування ринкової економіки і на цій основі гарантує громадянам країни максимум соціальної справедливості, забезпеченості соціальними гарантіями якості життя та економічного і соціального прогресу, інклюзивного економічного розвитку; а бізнесу – свободу підприємництва, рівні і зрозумілі ринкові і інституційно-законодавчо організовані правила гри.

0 Вподобань

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

- обмеженні ринкової економіки, у ситуаціях, коли вона призводить до небажаних соціальних результатів, та корегуванні економічних результатів (наслідків), де вони призвели до погіршення високих соціальних стандартів і якості життя громадян України, що суперечать сучасним ціннісним європейським орієнтирам розвитку українського суспільства;
- недопущення крайньої економічної нерівності в суспільстві, що загрожує економічному зростанню;
- забезпеченні нових форм узгодження політичних, економічних, соціальних, суспільних і духовних інтересів громадян країни, суспільних груп, груп особливих інтересів.
0 Вподобань

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

- забезпеченні науково обґрунтованої економічної політики на основі сучасних ціннісних орієнтирів розвитку українського суспільства в напрямі європейського вектору розвитку економіки;
- забезпеченні рівних можливостей для громадян країни, в умовах рівних правил гри на ринку, за рахунок власних зусиль та знань забезпечувати собі високі стандарти життя перш за все через систему освіти, конкурентний ринок праці з реальною ринковою ціною на працю, і ефективну систему соціального захисту; або (альтернативне формулювання цього пункту) - створенні рівних стартових умов, наперед усе через систему освіти і ефективну систему соціального захисту, для громадян країни у використанні власного людського потенціалу і знань, за рахунок власних зусиль забезпечувати собі гідний рівень життя, 
- створенні ліберальної держави та ліберального суспільства. Стратегія ліберальної держави полягає в компенсуванні недоліків вільної ринкової економіки шляхом соціальних ініціатив уряду. Визначити, що ліберальне суспільство України - це таке суспільство, де має місце різноманіття юрисдикцій та інститутів влади, жодний з яких не наділений тотальною ієрархічною формою влади над іншими;  
- гарантуванні соціальної справедливості на основі політики визнання відмінностей між членами суспільства;
- створенні політичних і економічних інститутів розвитку, що забезпечують економічний розвиток і зростання економіки, позитивно відчутне в рівні та якості життя громадян країни;
- створенні цивілізованої ринкової економіки, яка створює передумови добробуту для всіх громадян України і забезпечує економічні свободи і можливості, які обмежуються правами третіх осіб;
- усебічному стимулюванні розвитку економіки та бізнесу в умовах імперативів і викликів четвертої промислової революції;
- забезпеченні ефективної (адекватної) реаліям часу системи мотивації до праці і гідної оплати праці, де прогрес в економіці забезпечується завдяки тому, що кожен громадянин (учасник трудових відносин) може розраховувати на справедливу винагороду за свою працю; (виходячи з міжнародної практики, оптимальним економічним (мотиваційним) інваріантом забезпечення нормативного рівня диференціації доходів є розрив у 3–5 разів між найнижчими і найвищими доходами працюючих (професіоналів і робітників), які мають однакову кваліфікацію, однак різний рівень інтенсивності використання своїх кваліфікаційних компетенцій);
0 Вподобань

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

верховенство права країни, дієвість Конституції України як Основного Закону (рівні права і обов’язки для всіх громадян країни, суб’єктів економічної діяльності перед законом);
рівні стартові економічні можливості для всіх громадян країни перш за все через систему освіти; 
ефективна система соціального захисту для бідних і немічних; 
політична, економічна, соціальна стабільність; 
людиноцентрична парадигма в основі економічної і соціальної політик; 
недопущення створення монополій (окрім природних);
гарантування прав інституціональним інвесторам та захист національних економічних інтересів країни від порушення законів України інституціональними інвесторами, як вітчизняними, так і іноземними; дієвість інвестиційно-інноваційного законодавства;
справедлива та ефективна система розподілу/перерозподілу доходів державного бюджету, що забезпечує гарантований мінімальний гідний рівень життя для кожного громадянина країни; 
недопущення колосальної економічної нерівності; 
рівний доступ до ресурсів, рівність стартових можливостей (передусім в освіті); 
соціальна справедливість та індивідуальна свобода (економічна незалежність) для всіх дорослих членів суспільства; 
сприятливі та стимулюючі умови для розвитку бізнесу: гарантування економічної свободи і вільної конкуренції, захисту прав власності як базових принципів вільного ринку; 
реальна участь громадян у справах держави (через право голосу та економічну незалежність).
Неохідно надати визначення "соціально орієнтована ринкова економіка України"
0 Вподобань

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

Кожна країна характеризується певним станом між крайніми (лівою та правою) позиціями за шкалою «державне регулювання – вільний ринок», але соціально-економічний розвиток країни і ступінь економічної свободи її громадян визначається не тільки цією лінійною координатою, але й цілим спектром завдань і досягненьу сфері інституційного устрою економіки, а саме:

  • рівнем гарантій прав і свобод людини, зокрема рівнем захиступрава власності;
  • якістю і типом ринкових структур та рівнем свободи входу на ринки для нових гравців, рівним доступом до ресурсів для учасників ринку;- ` рівнем економічної свободи і конкуренції;
  • якістю, формами, масштабом і рівнем ефективності державного регулювання та мірою втручання держави `в ринкові процеси;
  • видами формальної і неформальної взаємодії державних чиновників та учасників ринку, та рівнем надійності у гарантуванні державою виконання законів всіма членами суспільства, включаючи державних посадовців ` усіх рівнів, політиків, представників бізнес-еліти;
0 Вподобань