Учасник спільної розробки

Котенко Артем Михайлович

Котенко Артем Михайлович

0 Рівень підтримки пропозицій користувача4 Пропозиції

Всі пропозиції учасника

8. Ефективна бюджетна політика та зважене управління державним боргом

По-перше, текст закону про державний бюджет має позбутися статей, що не відносяться до сфери його регулювання (наприклад, регулювання сфери державних закупівель, відносин судоустрою чи замінювати положення Бюджетного кодексу України, ` а також призупинення статей «соціальних законів»). Текст закону про державний бюджет повинен відповідати позиції Конституційного Суду України, викладеній у рішенні від 09.07.2007 р. №6-рп/2007. Конституційний Суд України зазначає, що закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України – він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України.

_По-третє_, необхідно провести швидкий аналіз і співставлення цілей-задач-функцій-ресурсів існуючих державних органів на принципах цілеорієнтованого моделювання з метою виявлення та виключення дублювання функцій.

_По-четверте_, слід запровадити бюджетне правило і відповідні процедури в рамках розвитку програмно-цільового методу бюджетування щодо затвердження кількості штатних працівників (як державних службовців так і працівників бюджетних установ) безпосередньо законом (рішенням) про бюджет. Це дозволить  швидко виявити й скоротити неефективні "зайві" підрозділи.

``` По-п'яте, ``` разом із проектом бюджету мають подаватися на розгляд Верховній Раді детальні плани заходів із детальним описом результативних показників і методик їх розрахунку за кожною бюджетною програмою головних розпорядників бюджетних коштів на додаток до відповідних бюджетних запитів. ``` Необхідно запровадити заходи впливу чи відповідальності за недосягнення запланованих результатів виконання бюджетної програми.  ```Зазначені заходи кожний очільник головного розпорядника коштів бюджету ``` зобов'язаний ``` представити і ``` "захистити" ``` під час слухань проекту бюджету у Верховній Раді (або місцевій раді).
``` По-шосте, необхідно запровадити заходи, що унеможливлюють прийняття закону про Державний бюджет у випадку порушення процедури його розробки, подання та розгляду. Наразі порушення порядку розгляду Основних напрям
0 Вподобань

7. Оптимальна система оподаткування

Базові принципи

Ефективне оподаткування повинно починатися із запровадження ефективний загальних засад податково-правового регулювання. По-перше, це принципи податкового законодавства, що наразі визначені у статті 4 Податкового кодексу України, і які порушуються щороку по декілька разів. Запровадження заборони порушення принципів податкового законодавства на рівні Конституції України забезпечитьїх дотримання і захист Конституційним Судом України. Стабільна податкова система і система оподаткуваннязапорука інвестиційної привабливості України. По-друге, повне реформування процесу адміністрування податків і зборів. Головними чинниками повинні стати відсутність прямого контакту платників із посадовими особами контролюючого органу, ліквідація надмірної звітності, а також персональна відповідальність посадових осіб за прийняті рішення, дію, чи бездіяльність. Взаємна відповідальність платників податків перед державоюі держави перед платниками ` – стимул для сумлінного ставлення до податкового обов’язку.

0 Вподобань

7. Оптимальна система оподаткування

**8. Запровадити систему заохочення сплати податків із заробітної плати. Прогресивна шкала оподаткування трудових доходів громадян повинна заохочувати роботодавців «показувати» реальну заробітну плату і з неї платити податки. ЕСВ повинен сплачуватися з коштів робітника, а не роботодавця.

15.3. Зниження податкового навантаження для України

до раціонального рівня

Як було розглянуто у розділі 10, теорія корисності зменшення податкового навантаження при розширенні податкових баз добре спрацьовує лише в некорумпованих країнах, де за політичними причинами перевищено емпіричне значення «податкового клину» (TW) Лафера для прямих податків, а для непрямих – «точку втрати конкурентних переваг» (СLP) у системі міжнародного розподілу праці (ILСD).

0 Вподобань

7. Оптимальна система оподаткування

Оптимальна податкова система має відповідати 10-м головним завданням :

**1. Запровадити систему адміністрування податків та зборів, що унеможливлює зловживання посадовими особами контролюючого органу. Всі без виключення послуги платникам податків повинні надаватися у електронній формі. Персональна фінансова та дисциплінарна відповідальність посадових осіб контролюючого органу за рішення, дії та бездіяльність, що визнані протиправними.

**2. Реформувати митницю. Запровадити механізми, що унеможливлюють вплив посадових осіб на митну вартість товарів, робіт та послуг, а також затягування митного оформлення.

3. Ліквідувати потенційно корупціогенні податки,** розмір яких залежить від рішень чиновників**(зокрема податки, формула сплати яких передбачає надання бюджетних відшкодувань чи бюджетних заліків).

**4. Визначити у Податковому кодексі України всі фактичні податкита збори. Перелік податків та зборів повинен бути виключним. Включити до податкової системи судовий збір,державне мито та ЄСВ. Сплата туристичного збору повинна здійснюватися виключно іноземцями. Регламентація повинна здійснюватися Податковим та Митним кодексами ` України.

**5. Ліквідувати фактичне внутрішнє подвійне оподаткування. Скасувати збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, військовий збір та акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів. Запровадити податок на виведений капітал із скасуванням оподаткування дивідендів.

**7. ``` Змінити ``` ``` вектор ``` оподаткування ``` з ``` ``` процесу ``` ``` здійснення ``` ``` господарської ``` ``` діяльності, ``` на ``` оподаткування ``` ``` результату. ```
``` Сплата ``` ``` податків ``` ``` повинна ``` ``` відбуватися ``` ``` за ``` ``` результатом ``` ``` господарського ``` ``` циклу ``` ``` окремого ``` ``` підприємства, ``` ``` а ``` ``` не ``` у ``` процесі. ``` ``` За ``` ``` таких ``` ``` умов ``` ``` держава ``` ``` буде ``` ``` зацікавлена ``` ``` в ``` ``` прибутковості кожного підприємства.
0 Вподобань