Учасник спільної розробки

Гайдаєнко Ростислав Вікторович

1 Рівень підтримки пропозицій користувача6 Пропозицій

Всі пропозиції учасника

2. Нова якість державного управління: модернізація структури і функцій органів виконавчої влади. Стратегія управління державною власністю

5. При формуванні організаційної структури комітетів Верховної Ради України запропонувати створити окремий комітет, який займатиметься виключно питаннями оптимізації діючого законодавства. До його завдань слід віднести 1. Виявлення та усунення протиріч між окремими положеннями законів, які спричиняють судові розгляди та неоднозначність у тлумаченні законів у процесі правозастосування. 2. Оптимізацію норм чинних законів - зокрема зменшення їх обсягу, усунення дублюючих норм; 3. Оптимізацію (усунення дублювання) визначення понять, щоб одне й те саме поняття не мало подвійних тлумачень; 4.Вилучення з обігу застарілих норм та актів законодавства, скасування таких законів; тощо.

Процес законотворчості все частіше перетворюється у процес механічного створення нових законів навіть там, де можна було б розширити дію існуючих норм. Законодавцям не вистачає досвіду, знань та часу вивчити чинні закони настільки досконало, щоб уникнути таких повторів. Де-факто такою діяльністю ніхто не займається і тому законодавство розростається неконтрольованим комом і кожний з нього вихоплює те, що саме зараз йому потрібно. А якщо одразу не знаходить - то просто пише новий закон.
0 Вподобань

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

Особливу потенційну небезпеку створює заснована у 2011 році система надання "адміністративних послуг". Їх бурхливий розвиток на даному етапі повинно бути призупинено.

При тому, що у практиці інших країн присутній підхід за якого держава стягує певну плату за подібні послуги, практика їх застосування в Україні є деструктивною і означає певну підміну понять. По-перше, такі послуги за своїм економічним змістом є монопольними (безальтернативними). По-друге - для громадян, які платять податки, не зрозуміло чому діяльність того чи іншого органу влади фінансується не за рахунок цих податків, а за рахунок додаткових поборів. І по-третє, всі міністерства та відомства включилися у процес розробки "тарифних планів", до яких включають мало не всі свої функції, які вони повинні здійснювати за законом.
0 Вподобань

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

1.3. Необхідно раціоналізувати процес звітування, ліцензування, сертифікації, збору інформації шляхом здійснення всіх необхідних операцій через один веб-сайт, на якому знаходяться всі необхідні форми у електронному вигляді. Всі послуги щодо реєстрації, звітування, фінансово-податкових операцій повинні здійснюватися дистанційно завдяки розгалуженій системі інтернет-ресурсів.

З одного боку можна стверджувати, що кожен сам може обліковувати будь-яку кількість аналітичних показників за власним бажанням. Але в нас вже так повелося, що думка будь-якого громадянина, журналіста мало кого хвилює до того часу, ПОКИ ДЕРЖАВА НЕ ВИЗНАЄ правомірності того чи іншого твердження. Включення розрахунку загальноприйнятих у світі індикаторів у систему офіційної звітності НІЧОГО НЕ КОШТУЄ з огляду на автоматичний характер їх обрахування, але суттєво полегшує діалог з інвесторами, робить очевидними надприбуткові підприємства, сприяє розвитку фондового ринку, дозволяє ідентифікувати монополії та неефективні виробництва (наприклад такі, які завищують заробітні плати шляхом виплати захмарних премій тощо...)
0 Вподобань

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

Крім того, покращення бізнес-клімату в Україні неможливе без вирішення таких специфічних завдань як:

  • спрощення системи оподаткування,
  • захист економічної конкуренції,
  • захист прав інтелектуальної власності,
  • ліцензування підприємницької діяльності,
  • технічного регулювання,
  • вдосконалення законодавства з питань банкрутства та приведення його у відповідність до кращої світової практики.
Основний зміст реформування у сфері демонополізації повинен полягати у тому, щоб за всім зрозумілим і в цілому підтримуваним суспільством переліком критеріїв будь-яку монополію можна було б офіційно піддати процедурі дріблення. Віднесення того чи іншого бізнесу до монополій (не важливо природної чи досягнутої у результаті злиття/поглинання) повинно мати наслідком перехід до переходу до держави контролю за ціноутворенням. Контролю не спостереження, а контролю управління цим ціноутворенням із відповідним регулюванням рівня прибутковості. І навпаки, відсутність ознак монополії повинно відкривати шлях до отримання (у тому числі) і надприбутків).
1 Вподобання

4. Нова якість монетарної політики і банківського регулювання. Розвиток банківської системи та процесів кредитування реального сектору

Система кредитної кооперації повинна мати два функціональні рівні:

Перший рівень – кредитні спілки, що безпосередньо надають фінансові послуги споживачам - своїм членам. На відміну від кооперативних банків кредитні спілки об’єднують виключно фізичних осібта ` не можуть надавати послуги особам поза межами кола їх членів. Кредитні спілки є неприбутковими установами та не є платниками податку на прибуток. Окрім того, вони самостійно визначають величину мінімального (обов’язкового) пайового внеску.

Другий рівеньоб'єднані кредитні спілки, що акумулюють ліквідність та забезпечують для кредитних спілок можливість доступу до необхідних фінансових ресурсів як шляхом їх перерозподілу у межах системи кредитної кооперації, так і шляхом залучення відповідних ресурсів із зовнішніх джерел. Через об'єднані кредитні спілки `можуть здійснюватися рефінансування, диверсифікація ризиків, доступ до міжбанківської системи розрахунків, забезпечення переказу коштів у межах небанківських платіжних систем.

Таким чином, внаслідок системи запропонованих заходів відбудеться підвищення ефективності використання існуючих фінансових джерел для стимулювання кредитування розвитку економіки.

Досвід країн, які продемонстрували стрімкий розвиток, показує принципову важливість того, що в першу чергу необхідно спиратися на внутрішні фінансові ресурси і стимулювання «точок економічного зростання». За мультиплікаційним ефектом такі точки зростання стимулюватимуть загальний прискорений розвиток.

Ефективність такого механізму значною мірою залежить від координованості спільних програм і заходів НБУ та Кабінету міністрів України.

Дані зміни пропонуються у безпосередньому зв'язку із змінами, до попереднього блоку (Стор. 303), де визначається специфіка діяльності кооперативних банків. Таким чином ці зміни у їх скупності роблять більш структурованими визначення понять. "Системи кооперативних банків" не існує - кооперативні банки є частиною БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ. "Система кредитної кооперації" не є частиною банківської системи тому, що має інші засади (основні принципи) функціонування, і тому можливо - окремого (іншого) суб'єкта державного нагляду. Для "Системи кредитної кооперації" характерна наявність ознак неприбутковості, відсутніх у кооперативних банків.
0 Вподобань

4. Нова якість монетарної політики і банківського регулювання. Розвиток банківської системи та процесів кредитування реального сектору

Специфіка діяльності кооперативних фінансових установполягає у наступному:

1) кооперативні банки створюються на засадах кооперації шляхом мобілізаціївнесків його засновників (власників паїв)та з метою взаємодопомоги своїм членам. Вони є свого роду об'єднаннями фермерів (підприємців) за територіальним чи за галузевим принципом. ` Кооперативні банки дотримуються принципу рівноправності членства (один пайовик-один голос), але мають право надавати послуги особам поза меж кола своїх пайовиків;

2) створення кооперативного банку гарантує рівний та вільний доступ до кредитних ресурсів та інших послуг банку; `

3) кооперативні банки дають можливість його учасникам сформувати економічно вигідні кредитні ставки і тарифи на послуги, що можуть бути значно нижчими ніж рівень тарифів в інших банках, в результаті чого банківське обслуговування буде значно дешевшими, а кредити доступнішими** ;**

4) створення системи кооперативних банків дозволить зосередити грошові ресурси місцевої громади чи фермерів-пайовиків на фінансування їхніх загальних потреб. Наприклад: кредитування спільних проектів щодо створення підприємств із виробництва та вторинної переробки сільськогосподарської продукції; створення спільних складських приміщень; ремонтне та сервісне обслуговування обладнання і техніки; фінансової підтримки ефективного функціонування обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів; фінансування спільних соціальних, інфраструктурних та культурно-побутових проектів; Отже, механізм функціонування кооперативних банків дає змогу ефективніше управляти грошовими коштами та враховувати потреби галузі;

5) система кооперативних банків, є дуже зручним інструментом розвитку бізнесу і хорошим доповненням до діючої банківської системи. Практично всі бізнесмени мають поточні та/чи строкові депозитні рахунки в тому чи іншому банку. Багато хто з них втратив свої кошти у результаті так званого «очищення банківської системи» та ліквідації банків. Діяльність кооперативного банку передбачає участь пайовиків-засновників в управлінні банком, його функціонування підзвітне та прозоре, а це знижує ряд фінансових ризиків. Отже, в умовах високих банківських ризиків та низької довіри до банківської системи, створення кооперативних банків має серйозні перспективи.

Запропоновані зміни в цій частині спрямовані на досягнення термінологічної однозначності того, що суспільство розуміє під "системою кооперативних банків" або "системою кредитної кооперації", і повинні розглядатись паралельно (одночасно) із редакційними змінами, що пропонуються мною до наступного блоку, де дається визначення поняттю "функціональних рівнів системи кооперативних банків".
0 Вподобань