Учасник спільної розробки

Триліс Ірина

Триліс Ірина

0 Рівень підтримки пропозицій користувача0 Пропозицій

Всі пропозиції учасника

2. Нова якість державного управління: модернізація структури і функцій органів виконавчої влади. Стратегія управління державною власністю

В органах держ.управлінняи традиційно високий рівень централізації влади та прийняття управлінських рішень, що провокує безвідповідальність, пасивність працівників нижньої та середньої ланки, блокує реалізацію креативних, новаційних рішень. Вбачається за доцільне запровадити у міністерствах регулярні конкурси на найкращий варіант вирішення поточних управлінських проблем (різних за складністю та обсягом) – на першому етапі анонімні, з тим, щоб забезпечити неупередженість обрання кращого варіанту, на наступному – з нагородженням та просуванням по службі авторів найбільш вдалих проектів.

0 Вподобань

2. Нова якість державного управління: модернізація структури і функцій органів виконавчої влади. Стратегія управління державною власністю

В законах мають міститися вичерпні переліки повноважень держ.органів. Надання державному органу дискреційних повноважень допустимо виключно за умови одночасного створення механізмів захисту від сваволі його керівників. В даному випадку йдеться не про можливість та легкість судового оскарження. Наприклад, надаючи держ.органу право встановлювати порядок видачі дозволу на провадждення якоїсь професійної діяльності, законодавець має одночасно встановлювати вимоги до такого порядку: він має містити вичерпний перелік підстав відмови у наданні дозволу, вимоги до суб’єктів мають обмежуватися їх економічними характеристиками і т.ін. Визначення вимог до суб’єктів господарювання має здійснюватися переважно на законодавчому рівні.

0 Вподобань

2. Нова якість державного управління: модернізація структури і функцій органів виконавчої влади. Стратегія управління державною власністю

Реалізація даного принципу можлива в рамках проведення реформи державної служби. Наразі Національне агентство з питань державної служби жодним чином не впливає на поточну роботу державних службовців, їх призначення та звільнення. Має працювати система підготовки та перерозподілу (підбору) кваліфікованих кадрів всіх рівнів в усіх сферах державного управління. Централізована база даних щодо державних службовців має містити перелік їх кваліфікацій, інформацію про особисті якості, досягнення та недоліки, підстави для нагород та застосування стягнень. Має проводитися систематичне навчання державних службовців щодо технічних та ідеологічних новацій в державній службі. Випадки неетичної поведінки, надання некваліфікованих послуг мають негайно виявлятися та розслідуватися, у разі визнання за доцільне – бути підставою для звільнення.

0 Вподобань

2. Нова якість державного управління: модернізація структури і функцій органів виконавчої влади. Стратегія управління державною власністю

Максимальне скорочення функцій державного регулювання економіки, відповідне скорочення кількості міністерств, агенцій і т.ін. Натомість, забезпечення жорсткого державного контролю у життєво важливих для суспільства сферах: екологія, розпорядження природними ресурсами, енергетика, захист права власності, захист прав споживачів, антимонопольні заходи, ціноутворення. 
Делегування самоврядним професійним організаціям частини регуляторних функцій  та передача всіх функцій, пов’язаних з якістю послуг, підгтовкою кадрів, досудовим врегулюванням спорів з споживачами і т.ін.
Запровадження централізованих публічних реєстрів всіх об’єктів та функцій, що здійснюються в межах державного регулювання: держ.підприємств, адмін.послуг, виданих дозволів,  зареєстрованих юридичних осіб, ФОП, професійних учасників ринків і т.ін.
Особливий комплекс заходів для державного сектору економіки: повна інвентаризація державних підприємств, визначення єдиних принципів управління ними, порядку здійснення контролю. Широкомасштабна приватизація державних об’єктів, крім стратегічно важливих. Контроль за збереженням напрямку основної діяльності приватизованого підприємства, де це необхідно.
Розбудова в кожній галузі ланцюжка «вимоги – контроль дотримання – відповідальність», зробити його максимально формалізованим, щоб мінімізувати суб’єктивний підхід.
0 Вподобань

2. Нова якість державного управління: модернізація структури і функцій органів виконавчої влади. Стратегія управління державною власністю

Вичерпні переліки повноважень держ.органів. Визначення вимог до суб’єктів господарювання виключно на законодавчому рівні 
Максимальне скорочення переліку документів, що мають надаватися для отримання дозволів, максимальне використання можливостей обміну інформацією між державними органами
Скасувати можливість використання сум накладених фінансових санкцій, штрафів для фінансування держ.органу, що їх накладає (звичайна практика, наприклад, НБУ)
Створення загальнодержавного інформаційного сервісу, який дозволяв би кожному громадянину повідомляти про проблему, яка потребує вирішення на державному рівні; забезпечував узагальнення проблемних питань та формування  завдань (порядку денного) на рівні КМУ; доведення відповідних завдань до профільних міністерств; публічне реагування влади.
0 Вподобань

2. Нова якість державного управління: модернізація структури і функцій органів виконавчої влади. Стратегія управління державною власністю

Державне регулювання економіки має здійснюватися на основі єдиних принципів регуляторної діяльності (дотримання вимог щодо залучення широкої громадськості та експертного середовища при формуванні порядку денного, обговоренні проектів рішень, проведення правової експертизи, державної реєстрації, періодичного аналізу результатів застосування, доцільності перегляду. Конкретні аспекти процедури можуть залежати від характеру регуляторного рішення. Окремі аспекти процедури пропонується поширити на підготовку та прийняття законів)
Державні органи зобов’язані проводити активну інформаційну політику  (регулярне висвітлення проваджуваної політики, її мети, засобів та результатів; перспективне бачення)
Обов’язковий публічний розгляд пропозицій громадських/експертних рад в процесі прийняття рішень
Усунення перешкод щодо оскарження управлінських рішень будь-яким учасником ринку
0 Вподобань

2. Нова якість державного управління: модернізація структури і функцій органів виконавчої влади. Стратегія управління державною власністю

•	розглянути можливість проведення широкомасштабної децентралізації прийняття рішень місцевого рівня (одночасно з децентралізацією основних фінансових потоків), забезпечення реального самоуправління територій на основі єдиних загальнодержавних принципів та стратегій; 
•	унеможливити прийняття законів, що не відповідають Конституції (змінити порядок розгляду законопроектів, забезпечити негайне реагування Конституційного Суду на випадки порушень); 
•	забезпечити набрання чинності прийнятими законами навіть у разі невиконання Президентом умови щодо їх підписання;
•	забезпечити дотримання принципу розподілу влади та формування органів державного управління виключно в межах визначених гілок: законодавчої, виконавчої, судової; переглянути правовий статус та порядок кадрових призначень вже створених на рівні законів неконституційних органів, які зараз, в основному, формуються Президентом всупереч його конституційним правам.
0 Вподобань