Учасник спільної розробки

Лановий Дмитро Володимирович

Лановий Дмитро Володимирович

1 Рівень підтримки пропозицій користувача15 Пропозицій

Всі пропозиції учасника

4. Нова якість монетарної політики і банківського регулювання. Розвиток банківської системи та процесів кредитування реального сектору

Формальні критерії, за якими визначатимуться NPL державними банками, що можуть передаватися до ДСУ:
Ð	активи, щодо яких створено 100% резерв, 
Ð	непрофільні активи, що знаходяться у власності банку
Ð	заборгованість визнана безнадійною відповідно до внутрішньо-нормативних актів банку, 
Ð	кредитні операції, віднесені до I-IV категорії ризиків, якщо позичальник та/або більше 50 % застави, яка забезпечує виконання зобов’язань за такими операціями, знаходяться на території АР Крим та м. Севастополя або в зоні АТО.
Інші окремі критерії визначені банками на свій розсуд на узгодження з НБУ та ДСУ.
Передача банками активів ДСУ має відбуватися на умовах платності на підставі оцінки таких активів відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність (з метою запобігання можливості реалізації активів за будь-якою ціною, зокрема, за ціною, нижчою від реальної вартості таких активів). Враховуючи постійний контроль та історічне накопичення информації органами банківського нагляду НБУ з пріводу ризик-аналізу та якісної зміни стану NPL, доречно на першому етапі отримувати погодження ціни відчуження державними банками NPL та залучення до оцінки міжнародних оцінювачів.

 Пропонується законодавчо передбачити компенсацію вартості за передані активи надання банкам власних векселів або облігацій із строком обігу до 20 років та низькою відсотковою ставкою доходу, а також довгострокових ОВДП.
Передбачається, що ДСУ будуть делеговані повноваження про прийняття рішень щодо прийняття на баланс активів та прав вимог за кредитними зобов’язаннями до певних визначених сум. Основними функціями ДСУ мають стати:
•	Забезпечення діяльності щодо повернення заборгованості в грошовому вигляді
•	Продаж боргових зобов”язань з дисконтом
•	Прийняття на баланс застав в результаті участі в торгах на різних етапах процедур стягнення
•	Конвертацій боргу у корпоративні права позичальників
•	Прийняття на баланс активів в результаті задоволення прав заставодержателя у різних процедурах стягнення
•	Продаж кредитних/боргових портфелів певних підприємств галузі/сектору або за іншими ознаками
•	Передача набутих активів в фінансовий лізинг тощо.
Передбачається співпраця з органами прокуратурі, поліції та інше з метою недопущення зловживань з боку позичальників та операцій з заставним та іншим майном позичальників.
0 Вподобань

7. Оптимальна система оподаткування

15.6.4. Наслідки запровадження ПРП

Наслідками запровадження ПРП є:

(а) збільшення мотивацій для залучення зовнішнього капіталу та реінвестицій (рекапіталізації) власних прибутків;

(б) уніфікація правил оподаткування юридичних та фізичних осіб, при наданні соціальних пільг останнім;

(в) скасування можливих уникнень від оподаткування шляхом трансфертного ціноутворення, тонкої капіталізації чи використання офшорних зон;

(г) скасування можливих уникнень від оподаткування шляхом включення персональних витрат фізичної особи до складу бізнесових витрат юридичної особи;

(д) сприяння виведенню реальних фінансових потоків та показників бізнесу з "тіні", що дозволіть уникати подвійної бухгалтерії та стимулювати компанії до публічності та розвитку фондового ринку капіталу

(е) покращення прибутковості та стимулювання прямих інвестицій в реальний сектор країни

(ж) деофшорізація капіталу

Необхідно зазначити насамперед макроекономічне значення введення ПРП замість корпоративного податку, бо це прорив (!)
0 Вподобань

7. Оптимальна система оподаткування

Натомість, оптимальна податкова система України має передбачати:

(1) скасування податків, бюджетні доходи від яких є співставними з витратами на їхнє адміністрування (nuisance taxes) або які мають антисоціальний характер (податок на солідарні пенсії, судовий збір, державне мито тощо) чи є явно корупціогенними (ПДВ);

(2) інкорпорацію деяких податків в один податок (податок на прибуток підприємств (СІТ) з податком на доходи фізичних осіб _(РІТ);

На мій погляд, не варто інкорпорувати податок на майно з податком на доходи фізичних осіб. Податок на майно, як різновид прогресивного податку на капітал (рекомендується у подальшому часі) є соціально значушим податком, що має соціальний ефект у зниженні майнової нерівності, а також щорічно оподатковувати частину економічного доходу , що разом з прогресивною ставкою подохідного податку доповнює оподаткування осіб з реальн вищим від задекларованого рівнем загального доходу. Крім того, податок на майно стимулює переорієнтувати інвестиції домогосподарств з ринку нерухомості в реальний сектор через ринки капіталу, в тому числі фондовий ринок (!)
0 Вподобань

4. Нова якість монетарної політики і банківського регулювання. Розвиток банківської системи та процесів кредитування реального сектору

Запуск сучасних банківських продуктів в державних банках, направлених на цільове стимулювання реалізації проектів у приоритетних секторах економіки, стартапів, ІТ проектів та інших високотехнологічних галузей. Як приклад: для стартап проекту характерна висока прибутковість, високий ризик, у тому числі через низьке або відсутнє заставне покриття. Банківський продукт повинен враховувати ці параметри і компенсувати можливі ризики за рахунок посиленого контролю, відповідного структурування кредитної операції і фінансування, застави корпоративних прав і особистої поруки та ін. 
Так, для сільгоспвиробників основною заставою є товари в обігу або на складі, що передбачає самостійну щоденну оцінку ризику банком у кожному конкретному випадку, страхування товару на користь банку і залучення спеціалізованих компаній на аутсорсинг тощо. 

Реформування системи внутрішньобанківської та системної оцінки ризику за позичальником, та системи реагування з боку комерційних банків. Зміна підходів до визначення фінансової неспроможності банків, направлених на допомогу у виході із складної фінансової ситуації. Даний аспект дозволить істотно диверсифікувати свою активну діяльність, ефективність і прибутковість капіталу без збитку для реальної кредитної ставки.

Виконання функцій дилерів (агентів) домогосподарств для обслуговування населення після допуску фізичних осіб до ринку ОВДП та інших ціних паперів

Виконання функцій фінансового посередника між інвестором та позичальником в рамках певних проектів, що сприятиме цільовому фінансуванню проектів, в тому числі для іноземних інвесторів, яким потрібен місцевий партнер у реалізації проекту

Запуск і функціонування експортно-кредитного агентства (ЕКА) шляхом надання механізмів експортного страхування позичальників спільно з кредитуванням з боку комерційних банків, з подальшим перекладенням ризику понад ліміту в крупних іноземних страхових компаніях або шляхом гарантування ЕКА з боку уряду. 
Стимулювання кредитування експортно-орієнтованих підприємств з використанням можливостей спеціально структурованих банківських продуктів. 

Законодавче визначення і стимулювання роботи комерційних банків з новими фінансовими інструментами і деривативами. 
"Запуск і функціонування експортно-кредитного агентства (ЕКА) шляхом надання механізмів експортного страхування ..." - прикладом фінансування обігового капіталу для торгових компаній або інших схемах з використанням товарів в обігу і перетіканні однієї якості застави в іншу. "Законодавче визначення і стимулювання роботи комерційних банків з новими фінансовими інструментами..." - На мій погляд, сьогодні актуальними в реаліях стану фінансового ринку і його фондування є такі інструменти як: кредитні заставні папери, товарні ф'ючерси, кредитні деривати, дефолтні свопи тощо.
0 Вподобань

4. Нова якість монетарної політики і банківського регулювання. Розвиток банківської системи та процесів кредитування реального сектору

Серед таких заходів можна виділити дві групи заходів:
 
Заходи щодо активного залучення додаткових вільних банківських ресурсів:  

Запуск депозитні довгострокові програми з гарантованим хеджуванням від інфляції

Випуск спеціальних довгих (більше року) гривневих депозитних програм з прив'язкою до реальної ставки і реальних активів

Залучення заощаджень домогосподарств на депозити, які гарантовані державою за допомогою індивідуального повернення засобів з депозиту безпосередньо ФГВУ, наприклад в рамках певних стандартизованих депозитних програм

Залучення банками ресурсів Міжнародних фінансових організацій проектів направлених на придбання і використання технологій і сучасного промислового устаткування за допомогою держбанків та інших комерційних банків України

Прийняття в рахунок передачі проблемних активів банків спеціальних державних ціних паперів з широким колом обігу 

Випуск спеціальних довгострокових забезпечених заставою боргових інструментів державними агентами (Санаційна установа, ЕКА і т.д)
В держбанках є задекларована 100 відсоткова гарантія для всіх депозитів, але механізму немає та розуміння з боку населення та ефекту від цього небагато.
0 Вподобань

4. Нова якість монетарної політики і банківського регулювання. Розвиток банківської системи та процесів кредитування реального сектору

Основні функції державних банків та їх виконавці:

 • ощадна (для населення) – покладається на ПАТ «Ощадбанк»;

 • розрахункова та соціальна (для стратегічних підприємств незалежно від форми власності та органів влади і місцевого самоврядування; здійснення соціальних виплат та пенсій) – ПАТ «Ощадбанк»;

 • підтримка експорту та імпорту – ПАТ «Укрексімбанк» (разом із Кредитно-експортним агентством);

 ```- фінансування економічного розвитку з урахуванням пріоритетних завдань;

- фінансування малого і середнього бізнесу (ПАТ «Ощадбанк, а також малі, середні та інші банки).

Кредитна політика державних банків є частиною економічної політики України, розробляється МЕРТ, Міністерством фінансів разом із НБУ.

Базовою умовою ефективності роботи державних банків як інструментів економічної політики України **має стати недопущення корупції на рівні уряду та у самих державних банках**.

Для адекватного виконання описаних завдань необхідне кардинальне підвищення якості корпоративного управління державними банками. В результаті вони мають стати прозорими для громадськості та підзвітними Уряду.

Правління та наглядові ради державних банків мають формуватися через прозорі публічні конкурси на базі жорстких, у тому числі, професійних критеріїв.
Фактично це ключова частина вже прийнятих нещодавно Стратегій та Ключових напрямків роботи держбанків, що має характер довгострокової поступової стратегії, що, на мою особисту думку, має на своєй меті, насамперед, не дозволити конкурувати держбанкам між собою. На мій погляд, це питання не є суперактуальним, й зосереджуватись на цьому у Программі не має сенсу. Тім паче, що на ділі Укрексімбанк просто одномоментно 5-кратно підвищів вартість обслуговування ФОП та населення з метою переливу цієї категорії до Ощадбанку в рамках слідування Стратегії, що є безглуздям.
0 Вподобань

8. Ефективна бюджетна політика та зважене управління державним боргом

5.6) Активне залучення фізичних осіб до ринку внутрішніх державних позик: для цього слід запропонувати фізичним особам цінні папери із специфічними параметрами та широко розповсюджувати їх через відділення державних банків та Укрпошти. Поширення операцій маркет-мейкерів на роздрібних інвесторів зробить державні облігації більш привабливими для фізичних осіб.

За різними оцінками заощадження населення в іноземній валюті поза банківською системою становлять 80-100 млрд. дол. США; ця сума значно перевищує обсяг іноземних кредитів, які залучаються Урядом України. Охоплення широкого кола роздрібних інвесторів дозволить підвищити стабільність функціонування ринку ОВДП і поступово сприятиме зниженню ринкових відсоткових ставок за державними позиками.

0 Вподобань

8. Ефективна бюджетна політика та зважене управління державним боргом

Зняття мораторію на відчуження сельхоз земель дозволить збільшити ринкову капіталізацію землі у декілька разів і забезпечити його накопичення в довгостроковому періоді, що характерно для економік з дуже низькими темпами зростання. Окрім цього земельний капітал дуже надійний оскільки може відтворювати себе в незмінному вигляді з року в рік.
0 Вподобань

8. Ефективна бюджетна політика та зважене управління державним боргом

5.5) Розвиток повноцінної системи маркет-мейкерів на ринку ОВДП та інших спеціалізованих державних боргових паперівіз підтриманням двосторонніх котирувань державних облігацій на вторинному ринку;

Вимоги щодо виконання уповноваженими дилерами функцій маркет-мейкерів є стандартними у міжнародній практиці. Наприклад, у Чехії кожен первинний дилер зобов'язаний забезпечувати 1% від обсягу торгів на вторинному ринку та підтримувати тверді двосторонні котирування по основним випускам облігацій. В Ізраїлі до первинних дилерів висуваються вимоги підтримання двосторонніх котирувань із обмеженням спреду і мінімального обсягу щоденних операцій (1,25 млн. дол. США) 7. У Малайзії первинні дилери зобов'язані підтримувати постійні котирування державних цінних паперів – еталонів і забезпечувати мінімально необхідний обсяг торгів ними. Натомість, вони мають доступ до пільгових механізмів рефінансування центрального банку, а їх вкладення у державні цінні папери не враховуються при обчисленні обов'язкових резервних вимог.

Більш ширше тлумачення державних внутрішніх боргових інструментів
0 Вподобань

8. Ефективна бюджетна політика та зважене управління державним боргом

5.2) Встановлення економічно обґрунтованої дохідності за ОВДП на рівні суми прогнозованих темпів інфляції та незначної реальної дохідності для недопущення економічно невиправданих перевитрат бюджетних коштів.

При плановій сумі внутрішніх державних позик на 2018 рік у 123,76 млрд. грн кожен відсоток номінальної відсоткової ставки за ОВДП коштує бюджету 1,24 млрд. грн. на рік. Якщо допустити, що економічно обґрунтованою ставкою дохідності за гривневими ОВДП є річна інфляція «плюс» 1% реальної дохідності, тоді номінальна відсоткова ставка за ОВДП мала б становити 14,7% річних. Фактично у червні 2018 року середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку становила 17,29% річних. У таких умовах чисті втрати бюджету від надмірної «щедрості» Уряду при встановленні дохідності ОВДП (за допущення незмінності відсоткової політики протягом року) розрахунково становитимуть 3,2 млрд. грн на рік ( 123,8 млрд. грн * (17,29% – 14,7%)/100 = 3,2 млрд. грн.)

Орфографічна помилка
0 Вподобань